*ലോകം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് ഭീഷണിയില്‍ കഴിയുന്ന ഈ കാലത്ത്, എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വാക്‌സിന്‍ എടുത്തും പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്ന് പുനലൂര്‍ ന്യുസ് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതൊരു യുദ്ധമാണെന്നും വിജയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നതും മറക്കാതിരിക്കുക,*

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 852 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പർക്കം മൂലം 847 പേർക്കും, 5 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തീയതി- 07.10.2020
ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 852 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പർക്കം മൂലം 847 പേർക്കും, 5 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 346 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി കണ്ണൻ (88) ന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
1 DFO ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിവാസി (തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി) 40 സമ്പർക്കം
2 DFO ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിവാസി (തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി) 49 സമ്പർക്കം
3 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
4 അഞ്ചൽ അരീപ്ലാച്ചി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
5 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ കരവാളൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ കരവാളൂർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
8 അഞ്ചൽ കോമളം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
9 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
10 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
11 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
12 അഞ്ചൽ വടമൺ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
13 അമ്പലംകുന്ന് നെട്ടയം സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
14 അലയമൺ കൈതാടിഭാഗം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
15 അലയമൺ ചണ്ണപ്പേട്ട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
16 അലയമൺ പുത്തയം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
17 ആദിച്ചനല്ലൂർ കുമ്മല്ലൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
18 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
19 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
20 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
21 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
22 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
23 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
24 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
25 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
26 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
27 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
28 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
29 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
30 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
31 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
32 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
33 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
34 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
35 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
36 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
37 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
38 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
39 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
40 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
41 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
42 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
43 ആദിച്ചനല്ലൂർ സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
44 ആദിച്ചനല്ലൂർ സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
45 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
46 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
47 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
48 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
49 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
50 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
51 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
52 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
53 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
54 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
55 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
56 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
57 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
58 ഇടമുളയ്ക്കൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
59 ഇടമുളയ്ക്കൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
60 ഇടമുളയ്ക്കൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
61 ഇടമുളയ്ക്കൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
62 ഇടമുളയ്ക്കൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
63 ഇടമുളയ്ക്കൽ പൊടിയാട്ടുവിള സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
64 ഇട്ടിവ പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
65 ഇട്ടിവ വയല സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
66 ഇട്ടിവ വയല സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
67 ഇളമാട് പാറംകോട് സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
68 ഇളമ്പളളൂർ പുനുക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
69 ഇളമ്പള്ളൂർ അംബിപൊയ്ക സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
70 ഇളമ്പള്ളൂർ തൃവേണി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
71 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ താഴം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
72 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
73 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
74 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
75 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
76 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
77 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
78 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
79 ഈസ്റ്റ് കല്ലട കൊടുവിള സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
80 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
81 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
82 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
83 ഉമ്മന്നൂർ ഇരുക്കുന്നം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
84 ഉമ്മന്നൂർ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
85 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
86 ഉമ്മന്നൂർ വിലയന്തൂർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
87 എറണാകുളം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
88 എഴുകോൺ കരീപ്ര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
89 എഴുകോൺ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
90 ഏരൂർ പുഞ്ചിരിമുക്ക് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
91 ഏരൂർ പുഞ്ചിരിമുക്ക് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
92 ഏരൂർ പുഞ്ചിരിമുക്ക് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
93 ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
94 ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
95 ഓച്ചിറ മടത്തിൽകാരയിമ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
96 ഓച്ചിറ മേമന സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
97 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
98 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
99 കടയ്ക്കൽ ആറ്റുപുറം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
100 കടയ്ക്കൽ ഇടത്തറ കാരിയം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
101 കടയ്ക്കൽ കാരിയം സ്വദേശിനി 87 സമ്പർക്കം
102 കടയ്ക്കൽ പുല്ലുപണ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
103 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
104 കരവാളൂർ കലങ്ങ്മുക്ക് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
105 കരവാളൂർ കലങ്ങ്മുക്ക് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
106 കരവാളൂർ നീലാമ്മാൾ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
107 കരവാളൂർ നീലാമ്മാൾ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
108 കരവാളൂർ നീലാമ്മാൾ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
109 കരവാളൂർ നീലാമ്മാൾ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
110 കരവാളൂർ നീലാമ്മാൾ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
111 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
112 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
113 കരീപ്ര ഇടയ്ക്കിടം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
114 കരീപ്ര കുഴിമതിക്കാട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
115 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
116 കരുനാഗപ്പള്ളി അയണിവേലികുളങ്ങര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
117 കരുനാഗപ്പള്ളി അയണിവേലികുളങ്ങര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
118 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
119 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
120 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
121 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
122 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
123 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
124 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
125 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
126 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
127 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
128 കരുനാഗപ്പള്ളി പട നോർത്ത് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
129 കരുനാഗപ്പള്ളി പണിക്കർ കടവ് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
130 കരുനാഗപ്പള്ളി പീടിക ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
131 കരുനാഗപ്പള്ളി പീടിക ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
132 കരുനാഗപ്പള്ളി പീടിക ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
133 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
134 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
135 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
136 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു സൗത്ത് സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
137 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
138 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
139 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
140 കല്ലുവാതുക്കൽ വിളവൂർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
141 കുണ്ടറ ഇടക്കര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
142 കുണ്ടറ കക്കോലിൽ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
143 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
144 കുണ്ടറ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
145 കുണ്ടറ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
146 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
147 കുന്നത്തൂർ തുരുത്തിക്കര സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
148 കുമ്മിൾ ഗോവിന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
149 കുമ്മിൾ ചിങ്ങോലി സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
150 കുമ്മിൾ ചിങ്ങോലി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
151 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
152 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
153 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
154 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
155 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
156 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
157 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
158 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
159 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
160 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
161 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
162 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
163 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
164 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
165 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
166 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
167 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
168 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
169 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
170 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
171 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
172 കുലശേഖരപുരം കുറുന്നപ്പള്ളി സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
173 കുലശേഖരപുരം കോട്ടയ്ക്ക്പുറം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
174 കുലശേഖരപുരം കോട്ടയ്ക്ക്പുറം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
175 കുലശേഖരപുരം നീലികുളം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
176 കുലശേഖരപുരം നീലികുളം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
177 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
178 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
179 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
180 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
181 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
182 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
183 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
184 കുളക്കട സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
185 കുളക്കട അനൂർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
186 കുളക്കട ഏറത്ത്കുളക്കട സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
187 കുളക്കട കൊല്ലാമല സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
188 കുളക്കട പുത്തൂർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
189 കുളക്കട പുത്തൂർമുക്ക് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
190 കുളക്കട പുത്തൂർമുക്ക് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
191 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ വെസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
192 കുളക്കട പെരുംകുളം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
193 കുളക്കട പെരുംകുളം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
194 കുളക്കട പൊങ്ങൻപാറ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
195 കുളത്തുപ്പുഴ ഏഴംകുളം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
196 കുളത്തുപ്പുഴ ഏഴംകുളം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
197 കുളത്തുപ്പുഴ തിങ്കൾകരിക്കകം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
198 കുളത്തുപ്പുഴ തിങ്കൾകരിക്കകം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
199 കുളത്തുപ്പുഴ തിങ്കൾകരിക്കകം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
200 കുളത്തുപ്പുഴ സാം നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
201 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
202 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
203 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
204 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
205 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
206 കൊറ്റങ്കര കരിക്കോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
207 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
208 കൊറ്റങ്കര ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
209 കൊറ്റങ്കര ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
210 കൊറ്റങ്കര മാമൂട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
211 കൊറ്റങ്കര മേക്കോൺ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം 2-ാം നമ്പർ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം 2-ാം നമ്പർ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം 2-ാം നമ്പർ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം അക്കരവിള നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം അക്കരവിള നഗർ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം അയത്തിൽ കൈരളി നഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം അയത്തിൽ ശാന്തി നഗർ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം അയത്തിൽ സുരഭി നഗർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
226 കൊല്ലം അയത്തിൽ സുരഭി നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
227 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
228 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
229 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
230 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
231 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
232 കൊല്ലം ആണ്ടാമുക്കം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
233 കൊല്ലം ആശ്രാമം വൈദ്യശാല നഗർ സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
234 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
235 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
236 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
237 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
238 കൊല്ലം ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
239 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ജനകീയ നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
240 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ മാതൃക നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
241 കൊല്ലം കച്ചേരി നഗർ DTD സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
242 കൊല്ലം കച്ചേരി നീലാംതോട്ടം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
243 കൊല്ലം കച്ചേരി ഭാഗം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
244 കൊല്ലം കച്ചേരി സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
245 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഭാരത് നഗർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
246 കൊല്ലം കരിക്കോട് കോളേജ് നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
247 കൊല്ലം കരിക്കോട് ഫരിദീയ നഗർ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
248 കൊല്ലം കരിക്കോട് ഫരിദീയ നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
249 കൊല്ലം കരിക്കോട് സാരഥി നഗർ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
250 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
251 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
252 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം കെ പി നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം നക്ഷത്ര നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം കല്ലുതാഴം ഗുരു നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം കല്ലുതാഴം ഗുരു നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം കല്ലൂം താഴം സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം കല്ലൂംതാഴം നക്ഷത്ര നഗർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം കാവനാട് മീനം നഗർ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം കാവനാട് മീനം നഗർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം കാവനാട് മീനത്തുചേരി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം കാവനാട് വെൺകുളങ്ങര നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പ്രതീക്ഷ നഗർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പ്രതീക്ഷ നഗർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പ്രതീക്ഷാ നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ ഭാരത് നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ ഭാരത് നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ ഭാരത് നഗർ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം കൈക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം കൈക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം വിദ്യാ നഗർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം വിദ്യാ നഗർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം വിദ്യാ നഗർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ CNRA സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശി 82 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം ചിന്നക്കട സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി രാമേശ്വരം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
301 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 47 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്നേഹ നഗർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം പനമൂട് നഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗലീലിയ നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ആസാദ് നഗർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ഭാരത് നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ഷേക്ക്ന നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
320 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
321 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
322 കൊല്ലം പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
323 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
324 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
325 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ടാഗോർ നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
326 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പെരുക്കുളം നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
327 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
328 കൊല്ലം പെരിനാട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
329 കൊല്ലം ഫരീദിയ നഗർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
330 കൊല്ലം മങ്ങാട് കിരാലുവിള സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
331 കൊല്ലം മങ്ങാട് കിരാലുവിള സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
332 കൊല്ലം മങ്ങാട് മഹാത്മ നഗർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
333 കൊല്ലം മങ്ങാട് മഹാത്മ നഗർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
334 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്നേഹനഗർ സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
335 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
336 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
337 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
338 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
339 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
340 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
341 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
342 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 81 സമ്പർക്കം
343 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
344 കൊല്ലം മങ്ങാട്സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
345 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
346 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
347 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
348 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
349 കൊല്ലം മാനവനഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
350 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
351 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
352 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
353 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സൂര്യനഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
354 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സൂര്യനഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
355 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
356 കൊല്ലം മുളങ്കാടകം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
357 കൊല്ലം മുളങ്കാടകം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
358 കൊല്ലം മുള്ളുവിള സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
359 കൊല്ലം മൂതാക്കര ഇൻഫന്റ് ജിസസ്സ് നഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
360 കൊല്ലം മൈത്രി നഗർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
361 കൊല്ലം രണ്ടാം കുറ്റി ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
362 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
363 കൊല്ലം ലക്ഷ്മിനട സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
364 കൊല്ലം വടക്കും ഭാഗം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
365 കൊല്ലം വടക്കേവിള ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
366 കൊല്ലം വടക്കേവിള തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
367 കൊല്ലം വടക്കേവിള ലക്ഷ്മി നഗർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
368 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
369 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
370 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
371 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
372 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
373 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
374 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
375 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര കിഴക്കേപ്പറ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
376 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മലയാളം നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
377 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
378 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
379 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
380 കോട്ടയം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
381 ക്ലാപ്പന തോട്ടത്ത്മുക്ക് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
382 ക്ലാപ്പന പള്ളിക്കടവ് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
383 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
384 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
385 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
386 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
387 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
388 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
389 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
390 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
391 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
392 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
393 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
394 ചവറ കൃഷ്ണൻനട സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
395 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
396 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
397 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
398 ചവറ താന്നിമൂട് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
399 ചവറ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
400 ചവറ തോട്ടിന് വടക്ക് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
401 ചവറ നല്ലേഴത്ത് മുക്ക് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
402 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
403 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
404 ചവറ പഴഞ്ഞിക്കാവ് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
405 ചവറ മേക്കാട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
406 ചവറ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
407 ചവറ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
408 ചാത്തന്നൂർ ഏറം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
409 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
410 ചാത്തന്നൂർ വരിഞ്ഞം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
411 ചിതറ കിളിതട്ട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
412 ചിതറ ചെറുവൂർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
413 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
414 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
415 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
416 ചിതറ മതിര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
417 ചിതറ മതിര സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
418 ചിതറ മതിര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
419 ചിതറ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
420 ചിതറ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
421 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
422 ചിതറ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
423 ചിറക്കര കാരംകോട് ഉളിയനാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
424 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 23 സമ്പർക്കം
425 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 43 സമ്പർക്കം
426 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 25 സമ്പർക്കം
427 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 21 സമ്പർക്കം
428 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 22 സമ്പർക്കം
429 തലവൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 20 സമ്പർക്കം
430 തലവൂർ സ്വദേശി 90 സമ്പർക്കം
431 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
432 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
433 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
434 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
435 തഴവ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
436 തഴവ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
437 തഴവ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
438 തഴവ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
439 തഴവ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
440 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
441 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
442 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
443 തൃക്കരുവ അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
444 തൃക്കരുവ ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
445 തൃക്കരുവ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
446 തൃക്കരുവ പ്രാക്കുളം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
447 തൃക്കോവിൽവട്ടം ആനക്കുഴി സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
448 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ പറക്കുളം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
449 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
450 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
451 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
452 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
453 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
454 തൃക്കോവിൽവട്ടം കല്ലുകുഴി സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
455 തൃക്കോവിൽവട്ടം കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
456 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
457 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
458 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
459 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
460 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുറുമണ്ണ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
461 തൃക്കോവിൽവട്ടം കോടാലിമുക്ക് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
462 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെന്താപ്പൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
463 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചേരുമുക്ക് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
464 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഡീസന്റ് മുക്ക്സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
465 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
466 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
467 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
468 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
469 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
470 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
471 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
472 തൃക്കോവിൽവട്ടം പാങ്കോണം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
473 തൃക്കോവിൽവട്ടം പാലത്തറ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
474 തൃക്കോവിൽവട്ടം പെരുമൺ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
475 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 79 സമ്പർക്കം
476 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
477 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
478 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
479 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
480 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
481 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
482 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
483 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
484 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
485 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
486 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
487 തൃക്കോവിൽവട്ടം വെട്ടിലത്താഴം സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
488 തൃക്കോവിൽവട്ടം വെട്ടിലത്താഴം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
489 തൃക്കോവിൽവട്ടം വെട്ടിലത്താഴം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
490 തൃക്കോവിവട്ടം മുഖത്തല കിഴവൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
491 തെക്കുംഭാഗം കാടംമൂല സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
492 തെക്കുംഭാഗം കാടംമൂല സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
493 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമൂട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
494 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമൂട് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
495 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത്ചേരി സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
496 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത്ചേരി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
497 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത്ചേരി സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
498 തെക്കുംഭാഗം പള്ളിപൊടി സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
499 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
500 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
501 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
502 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
503 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
504 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
505 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
506 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
507 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
508 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
509 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
510 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
511 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
512 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
513 തെന്മല ഒറ്റക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
514 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
515 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
516 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
517 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
518 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
519 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
520 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
521 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
522 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
523 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
524 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
525 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
526 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
527 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
528 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
529 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
530 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
531 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
532 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
533 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
534 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
535 തേവലക്കര ജയന്തികോളനി സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
536 തേവലക്കര പടപ്പനാൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
537 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
538 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
539 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
540 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
541 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
542 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
543 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
544 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
545 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
546 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
547 തേവലക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
548 തൊടിയൂർ കടപ്പ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
549 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
550 തൊടിയൂർ ലക്ഷംവീട് മുക്ക് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
551 തൊടിയൂർ ലക്ഷംവീട് മുക്ക് സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
552 തൊടിയൂർ ലക്ഷംവീട് മുക്ക് സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
553 തൊടിയൂർ ലക്ഷംവീട് മുക്ക് സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
554 തൊടിയൂർ ലക്ഷംവീട് മുക്ക് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
555 നിലമേൽ മാങ്കോട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
556 നിലമേൽ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
557 നിലമേൽ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
558 നിലമേൽ വലിയവഴി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
559 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
560 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
561 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
562 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
563 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
564 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
565 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
566 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
567 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
568 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
569 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
570 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
571 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
572 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
573 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
574 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
575 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
576 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
577 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
578 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
579 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
580 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
581 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
582 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
583 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
584 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
585 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
586 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
587 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
588 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
589 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
590 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
591 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
592 നീണ്ടകര മേരിലാന്റ് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
593 നീണ്ടകര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
594 നീണ്ടകര സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
595 നീണ്ടകര സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
596 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
597 നെടുമ്പന കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
598 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
599 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
600 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
601 നെടുമ്പന മീയണ്ണൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
602 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
603 നെടുമ്പന സ്റ്റേഡിയം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
604 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
605 നെടുവത്തൂർ അവനൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
606 നെടുവത്തൂർ അവനൂർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
607 നെടുവത്തൂർ അവനൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
608 നെടുവത്തൂർ അവനൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
609 നെടുവത്തൂർ അവനൂർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
610 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
611 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
612 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
613 നെടുവത്തൂർ നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
614 നെടുവത്തൂർ നീലേശ്വേരം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
615 നെടുവത്തൂർ വല്ലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
616 നെടുവത്തൂർ വെണ്ടാർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
617 പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവ് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
618 പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവ് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
619 പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവ് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
620 പട്ടാഴി വടക്കേകര കടുവത്തോട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
621 പട്ടാഴി വടക്കേകര ചെളിക്കുഴി സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
622 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
623 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
624 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
625 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
626 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
627 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
628 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
629 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
630 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
631 പത്തനാപുരം നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 22 സമ്പർക്കം
632 പത്തനാപുരം നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 30 സമ്പർക്കം
633 പത്തനാപുരം നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 20 സമ്പർക്കം
634 പത്തനാപുരം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
635 പത്തനാപുരം മൂലക്കട സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
636 പത്തനാപുരം മൂലക്കട സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
637 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
638 പത്താനപുരം കൂരംകോട് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
639 പത്താനപുരം നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 27 സമ്പർക്കം
640 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
641 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
642 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
643 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
644 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
645 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
646 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
647 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
648 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
649 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
650 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
651 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
652 പനയം പനയം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
653 പനയം പനയം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
654 പനയം മുക്കോട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
655 പനയം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
656 പനയം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
657 പനയം സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
658 പന്മന കളരി സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
659 പന്മന കളരി സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
660 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
661 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
662 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
663 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
664 പന്മന ചോല സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
665 പന്മന ചോല സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
666 പന്മന ചോല സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
667 പന്മന പാലോട് സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
668 പന്മന പോരൂക്കര സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
669 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
670 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
671 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
672 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
673 പന്മന സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
674 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
675 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
676 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
677 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
678 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
679 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
680 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
681 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
682 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
683 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
684 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
685 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
686 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
687 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
688 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
689 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
690 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
691 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
692 പരവൂർ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
693 പരവൂർ ദയാബ്ജി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
694 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
695 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
696 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
697 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
698 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
699 പരവൂർ പൊഴിക്കര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
700 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
701 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
702 പവിത്രേശ്വരം കാരിക്കൽ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
703 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കുഴി സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
704 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
705 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
706 പവിത്രേശ്വരം താഴം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
707 പവിത്രേശ്വരം മലനട സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
708 പവിത്രേശ്വരം മലനട സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
709 പവിത്രേശ്വരം മലനട സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
710 പവിത്രേശ്വരം മലനട സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
711 പവിത്രേശ്വരം മലനട സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
712 പവിത്രേശ്വരം മാറനാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
713 പിറവന്തൂർ പാവുമ്പ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
714 പുനലൂർ കക്കോട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
715 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
716 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
717 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
718 പുനലൂർ കലയനാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
719 പുനലൂർ കല്ലുമല സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
720 പുനലൂർ കല്ലുമല സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
721 പുനലൂർ കല്ലുമല സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
722 പുനലൂർ കല്ലുമല സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
723 പുനലൂർ കാഞ്ഞിരമല സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
724 പുനലൂർ കാഞ്ഞിരമല സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
725 പുനലൂർ ചാലക്കോട് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
726 പുനലൂർ ചാലക്കോട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
727 പുനലൂർ നേതാജി റോഡ് സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
728 പുനലൂർ നേതാജി റോഡ് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
729 പുനലൂർ മാർക്കറ്റ് വാർഡ് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
730 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
731 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
732 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
733 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
734 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
735 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
736 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
737 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
738 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
739 പൂതക്കുളം കൊന്നവിളമുക്ക് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
740 പൂയപ്പളളി മരുതമൺപളളി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
741 പൂയപ്പള്ളി കിഴക്ക് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
742 പൂയപ്പള്ളി തണ്ണീർകുടി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
743 പൂയപ്പള്ളി മൈലോട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
744 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
745 പെരയം മുളവന സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
746 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
747 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
748 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
749 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
750 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
751 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
752 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
753 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
754 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശിനി 88 സമ്പർക്കം
755 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
756 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
757 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ഇടവട്ടം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
758 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
759 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
760 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
761 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
762 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
763 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
764 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
765 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
766 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
767 പെരുമ്പുഴ ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
768 പേരയം കാരിക്കുഴി സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
769 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
770 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
771 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
772 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
773 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
774 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
775 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
776 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
777 പോരുവഴി ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
778 പോരുവഴി ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
779 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
780 പോരുവഴി ചാലുംപാട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
781 പോരുവഴി വടക്കേമുറി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
782 മൺട്രോതുരുത്ത് 7-ാം വാർഡ് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
783 മൺട്രോതുരുത്ത് പെരുങ്ങാലം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
784 മയ്യനാട് ആലുംമൂട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
785 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
786 മയ്യനാട് കക്കോട്ട്മൂല സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
787 മയ്യനാട് താന്നി സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
788 മയ്യനാട് പുല്ലിച്ചിറ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
789 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
790 മൈനാഗപ്പള്ളി ഇടവനശ്ശേരി സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
791 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
792 മൈനാഗപ്പള്ളി തോട്ടുമുഖം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
793 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
794 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
795 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
796 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
797 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
798 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
799 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
800 മൈലം അന്തമൺ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
801 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
802 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
803 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
804 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
805 മൈലം താമരക്കുടി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
806 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
807 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
808 മൈലം മുത്തമ്പലം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
809 മൈലം മൂഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
810 മൈലം മൂഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
811 മൈലം മൂഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
812 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
813 വിളക്കുടി ഉലപ്പയിൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
814 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
815 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
816 വിളക്കുടി കൂരംകോട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
817 വിളക്കുടി കൂരാംകോട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
818 വെട്ടിക്കവല പാച്ചൂർ സ്വദേശിനി 91 സമ്പർക്കം
819 വെട്ടിക്കവല പാച്ചൂർ സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
820 വെട്ടിക്കവല മുട്ടുക്കോണം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
821 വെളിനല്ലൂർ ആയൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
822 വെളിനല്ലൂർ റോഡുവിള സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
823 വെളിനല്ലൂർ വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
824 വെളിയം ഓടനാവട്ടം മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
825 വെളിയം ഓടനാവട്ടം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
826 വെളിയം കുടവട്ടൂർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
827 ശാസ്താംകോട്ട ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
828 ശാസ്താംകോട്ട തുരുത്തികര സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
829 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
830 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
831 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
832 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
833 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
834 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
835 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
836 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
837 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
838 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
839 ശൂരനാട് തെക്ക് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
840 ശൂരനാട് തെക്ക് കുമരംചിറ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
841 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റെ കിഴക്ക് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
842 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിമുറി സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
843 ശൂരനാട് നോർത്ത് പടിമുറി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
844 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
845 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
846 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
847 ശൂരനാട് സൗത്ത് കാക്കകുന്ന് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
848 ചാത്തന്നൂർ താഴം സ്വദേശിനി 25 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
849 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 37 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
850 ചവറ കുരിശ്ശുംമൂട് സ്വദേശി 23 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
851 കൊല്ലം പട്ടത്താനം ദിവ്യാ നഗർ സ്വദേശി 55 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
852 കൊല്ലം ആശ്രാമം വൈദ്യശാല നഗർ സ്വദേശി 69 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

Labels:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറിയിപ്പ്

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പുനലൂര്‍ ന്യൂസിന്‍റെതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ ഐ.ടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്.അവഹേളനപരവും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ദയവായി ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
[facebook]

Subscribe Youtube Punalur News

Author Name

Admin

കോൺടാക്റ്റ് ഫോം

നാമം

ഇമെയില്‍ *

സന്ദേശം *

Blogger പിന്തുണയോടെ.