*ലോകം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് ഭീഷണിയില്‍ കഴിയുന്ന ഈ കാലത്ത്, എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വാക്‌സിന്‍ എടുത്തും പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്ന് പുനലൂര്‍ ന്യുസ് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതൊരു യുദ്ധമാണെന്നും വിജയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നതും മറക്കാതിരിക്കുക,*

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 907 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തീയതി- 13.10.2020

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 907 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, ഇതരസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ഒരാൾക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 862 പേർക്കും, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 26 പേർക്കും, 16 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 410 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയവർ
1 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 11 വിദേശം
2 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 24 വിദേശം
ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ആൾ
3 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 28 ഇതര സംസ്ഥാനം
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
4 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
5 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
8 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
9 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
10 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
11 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
12 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
13 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
14 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
15 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
16 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
17 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
18 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
19 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
20 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
21 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
23 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
24 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
25 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
26 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
27 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
28 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
29 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
30 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
31 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
32 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
33 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
34 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
35 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
36 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
37 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
38 അലയമൺ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
39 അലയമൺ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
40 അലയമൺ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
41 അലയമൺ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
42 അലയമൺ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
43 അലയമൺ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
44 അലയമൺ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
45 അലയമൺ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
46 അലയമൺ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
47 അലയമൺ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
48 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
49 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
50 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
51 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
52 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
53 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
54 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
55 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
56 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
57 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
58 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
59 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
60 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
61 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
62 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
63 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
64 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
65 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
66 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
67 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
68 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
69 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
70 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
71 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
72 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
73 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
74 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
75 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
76 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
77 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
78 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
79 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
80 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
81 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
82 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
83 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
84 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
85 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
86 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
87 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
88 ഇളമാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
89 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
90 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
91 ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
92 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
93 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
94 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
95 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
96 എഴുകോൺ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
97 എഴുകോൺ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
98 ഏരൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
99 ഏരൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
100 ഏരൂർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
101 ഏരൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
102 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
103 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
104 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
105 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
106 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
107 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
108 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
109 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
110 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
111 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
112 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
113 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
114 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
115 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
116 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
117 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
118 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
119 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
120 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
121 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
122 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
123 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
124 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
125 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
126 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
127 കരവാള്ളൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
128 കരീപ്ര സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
129 കരീപ്ര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
130 കരീപ്ര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
131 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
132 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
133 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
134 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
135 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
136 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
137 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 86 സമ്പർക്കം
138 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
139 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
140 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
141 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
142 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
143 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
144 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
145 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
146 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
147 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
148 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
149 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
150 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
151 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
152 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
153 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
154 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
155 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
156 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
157 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
158 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
159 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
160 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
161 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
162 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
163 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
164 കുണ്ടറ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
165 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
166 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
167 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
168 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
169 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
170 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
171 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
172 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
173 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
174 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
175 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
176 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
177 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
178 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
179 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
180 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
181 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
182 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
183 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
184 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
185 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
186 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
187 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
188 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
189 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
190 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
191 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
192 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
193 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
194 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
195 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
196 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
197 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
198 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
199 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
200 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
201 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
202 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
203 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
204 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
205 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
206 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
207 കുളക്കട സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
208 കുളക്കട സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
209 കുളക്കട സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
210 കുളക്കട സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
211 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
212 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
213 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
214 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
215 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
216 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
217 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
218 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
219 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
220 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
221 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
222 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
223 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
224 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
225 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
226 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
227 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
228 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
229 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
230 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
231 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
232 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
233 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
234 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
235 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
236 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
237 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
238 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
239 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
240 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
241 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
242 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
243 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
244 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
245 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
246 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
247 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
248 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
249 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
250 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
251 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
252 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
253 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
254 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
255 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
256 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
257 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
258 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
259 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
260 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
261 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
262 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
263 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
264 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
265 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
266 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
267 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
268 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
269 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
270 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
271 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
272 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
273 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
274 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
275 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
276 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
277 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
301 കൊല്ലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
320 കൊല്ലം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
321 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
322 കൊല്ലം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
323 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
324 കൊല്ലം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
325 കൊല്ലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
326 കൊല്ലം സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
327 കൊല്ലം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
328 കൊല്ലം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
329 കൊല്ലം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
330 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
331 കൊല്ലം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
332 കൊല്ലം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
333 കൊല്ലം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
334 കൊല്ലം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
335 കൊല്ലം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
336 കൊല്ലം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
337 കൊല്ലം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
338 കൊല്ലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
339 കൊല്ലം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
340 കൊല്ലം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
341 കൊല്ലം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
342 കൊല്ലം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
343 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
344 കൊല്ലം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
345 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
346 കൊല്ലം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
347 കൊല്ലം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
348 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
349 കൊല്ലം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
350 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
351 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
352 കൊല്ലം സ്വദേശി 83 സമ്പർക്കം
353 കൊല്ലം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
354 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
355 കൊല്ലം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
356 കൊല്ലം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
357 കൊല്ലം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
358 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
359 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
360 കൊല്ലം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
361 കൊല്ലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
362 കൊല്ലം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
363 കൊല്ലം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
364 കൊല്ലം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
365 കൊല്ലം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
366 കൊല്ലം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
367 കൊല്ലം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
368 കൊല്ലം സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
369 കൊല്ലം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
370 കൊല്ലം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
371 കൊല്ലം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
372 കൊല്ലം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
373 കൊല്ലം സ്വദേശി 86 സമ്പർക്കം
374 കൊല്ലം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
375 കൊല്ലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
376 കൊല്ലം സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
377 കൊല്ലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
378 കൊല്ലം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
379 കൊല്ലം സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
380 കൊല്ലം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
381 കൊല്ലം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
382 കൊല്ലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
383 കൊല്ലം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
384 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
385 കൊല്ലം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
386 കൊല്ലം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
387 കൊല്ലം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
388 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
389 കൊല്ലം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
390 കൊല്ലം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
391 കൊല്ലം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
392 കൊല്ലം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
393 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
394 കൊല്ലം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
395 കൊല്ലം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
396 കൊല്ലം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
397 കൊല്ലം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
398 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
399 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
400 കൊല്ലം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
401 കൊല്ലം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
402 കൊല്ലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
403 കൊല്ലം സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
404 കൊല്ലം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
405 കൊല്ലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
406 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
407 കൊല്ലം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
408 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
409 കൊല്ലം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
410 കൊല്ലം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
411 കൊല്ലം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
412 കൊല്ലം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
413 കൊല്ലം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
414 കൊല്ലം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
415 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
416 കൊല്ലം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
417 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
418 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
419 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
420 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
421 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
422 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
423 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
424 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
425 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
426 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
427 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
428 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
429 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
430 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
431 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
432 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
433 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
434 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
435 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
436 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
437 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
438 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
439 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
440 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
441 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
442 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
443 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
444 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
445 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
446 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
447 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
448 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
449 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
450 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
451 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
452 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
453 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
454 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
455 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
456 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
457 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
458 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
459 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
460 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
461 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
462 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
463 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
464 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
465 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
466 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
467 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
468 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
469 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
470 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
471 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
472 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
473 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
474 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
475 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
476 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
477 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
478 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
479 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
480 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
481 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
482 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
483 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
484 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
485 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
486 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
487 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
488 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
489 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
490 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
491 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
492 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
493 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
494 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
495 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
496 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
497 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
498 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
499 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
500 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
501 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
502 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
503 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
504 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
505 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
506 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
507 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
508 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
509 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
510 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
511 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
512 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
513 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
514 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
515 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
516 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
517 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
518 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
519 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
520 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
521 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
522 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
523 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
524 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
525 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
526 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
527 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
528 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
529 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
530 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
531 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
532 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
533 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
534 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
535 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
536 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
537 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
538 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
539 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
540 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
541 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
542 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
543 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
544 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
545 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
546 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
547 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
548 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
549 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
550 ചടയമംഗലം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
551 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
552 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
553 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
554 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
555 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
556 ചവറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
557 ചവറ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
558 ചവറ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
559 ചവറ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
560 ചവറ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
561 ചവറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
562 ചവറ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
563 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
564 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
565 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
566 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
567 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
568 ചിതറ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
569 ചിതറ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
570 ചിതറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
571 ചിതറ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
572 ചിതറ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
573 ചിതറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
574 ചിതറ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
575 ചിതറ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
576 ചിതറ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
577 ചിതറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
578 ചിതറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
579 ചിതറ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
580 ചിതറ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
581 ചിതറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
582 ചിതറ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
583 ചിറക്കര സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
584 തഴവ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
585 തഴവ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
586 തഴവ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
587 തഴവ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
588 തഴവ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
589 തഴവ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
590 തഴവ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
591 തഴവ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
592 തഴവ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
593 തഴവ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
594 തഴവ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
595 തഴവ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
596 തഴവ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
597 തഴവ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
598 തഴവ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
599 തഴവ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
600 തഴവ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
601 തഴവ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
602 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
603 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
604 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
605 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
606 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
607 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
608 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
609 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
610 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
611 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
612 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
613 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
614 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
615 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
616 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
617 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
618 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
619 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
620 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
621 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
622 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
623 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
624 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
625 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
626 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
627 തേവലക്കര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
628 തേവലക്കര സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
629 തേവലക്കര സ്വദേശി 97 സമ്പർക്കം
630 തേവലക്കര സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
631 തേവലക്കര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
632 തേവലക്കര സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
633 തേവലക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
634 തേവലക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
635 തേവലക്കര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
636 തേവലക്കര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
637 തേവലക്കര സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
638 തേവലക്കര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
639 തേവലക്കര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
640 തേവലക്കര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
641 തേവലക്കര സ്വദേശി 89 സമ്പർക്കം
642 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
643 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
644 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
645 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
646 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
647 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
648 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
649 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
650 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
651 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
652 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
653 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
654 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
655 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
656 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
657 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
658 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
659 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
660 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
661 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
662 നിലമേൽ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
663 നിലമേൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
664 നിലമേൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
665 നിലമേൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
666 നിലമേൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
667 നിലമേൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
668 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
669 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
670 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
671 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
672 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
673 നീണ്ടകര സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
674 നീണ്ടകര സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
675 നീണ്ടകര സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
676 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
677 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
678 നെടുമ്പന സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
679 നെടുമ്പന സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
680 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
681 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
682 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
683 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
684 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
685 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
686 പട്ടാഴി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
687 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
688 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
689 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
690 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
691 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
692 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
693 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
694 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
695 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
696 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
697 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
698 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
699 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
700 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
701 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
702 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
703 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
704 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
705 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
706 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
707 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
708 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
709 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
710 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
711 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
712 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
713 പന്മന സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
714 പന്മന സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
715 പന്മന സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
716 പന്മന സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
717 പന്മന സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
718 പന്മന സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
719 പന്മന സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
720 പന്മന സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
721 പന്മന സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
722 പന്മന സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
723 പന്മന സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
724 പന്മന സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
725 പന്മന സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
726 പന്മന സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
727 പന്മന സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
728 പന്മന സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
729 പന്മന സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
730 പന്മന സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
731 പരവൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
732 പരവൂർ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
733 പരവൂർ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
734 പരവൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
735 പരവൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
736 പരവൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
737 പരവൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
738 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
739 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
740 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
741 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
742 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
743 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
744 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
745 പുനലൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
746 പുനലൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
747 പുനലൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
748 പുനലൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
749 പുനലൂർ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
750 പുനലൂർ സ്വദേശി 81 സമ്പർക്കം
751 പുനലൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
752 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
753 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
754 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
755 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
756 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
757 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
758 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
759 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
760 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
761 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
762 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
763 പൂതക്കുളം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
764 പൂയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
765 പെരിനാട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
766 പെരിനാട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
767 പെരിനാട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
768 പെരിനാട് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
769 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
770 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
771 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
772 പേരയം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
773 പേരയം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
774 പേരയം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
775 പേരയം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
776 പേരയം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
777 പേരയം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
778 പേരയം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
779 പോരുവഴി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
780 മൺട്രോതുരുത്ത് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
781 മയ്യനാട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
782 മയ്യനാട് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
783 മയ്യനാട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
784 മയ്യനാട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
785 മയ്യനാട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
786 മയ്യനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
787 മയ്യനാട് സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
788 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
789 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
790 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
791 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
792 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 89 സമ്പർക്കം
793 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
794 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
795 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
796 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
797 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
798 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
799 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
800 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
801 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
802 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
803 മേലില സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
804 മേലില സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
805 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 88 സമ്പർക്കം
806 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
807 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
808 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
809 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
810 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
811 മൈലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
812 മൈലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
813 മൈലം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
814 മൈലം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
815 വിളക്കുടി സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
816 വിളക്കുടി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
817 വിളക്കുടി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
818 വിളക്കുടി സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
819 വിളക്കുടി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
820 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
821 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
822 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
823 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
824 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
825 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
826 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
827 വെളിയം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
828 വെളിയം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
829 വെളിയം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
830 വെളിയം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
831 വെളിയം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
832 വെളിയം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
833 വെളിയം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
834 വെളിയം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
835 വെളിയം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
836 വെളിയം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
837 വെളിയം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
838 വെളിയം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
839 വെളിയം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
840 വെളിയം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
841 വെളിയം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
842 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
843 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
844 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
845 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
846 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
847 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
848 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
849 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
850 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
851 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
852 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
853 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
854 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
855 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
856 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
857 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
858 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
859 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
860 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
861 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
862 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
863 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
864 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
865 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
866 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
867 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 65 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
868 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 48 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
869 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 14 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
870 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 69 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
871 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 45 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
872 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 72 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
873 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 38 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
874 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 28 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
875 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 50 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
876 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 83 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
877 കൊല്ലം സ്വദേശി 37 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
878 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
879 കൊല്ലം സ്വദേശി 38 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
880 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
881 കൊല്ലം സ്വദേശി 42 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
882 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 35 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
883 കൊല്ലം സ്വദേശി 69 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
884 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 65 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
885 തഴവ സ്വദേശിനി 78 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
886 നിലമേൽ സ്വദേശി 21 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
887 പരവൂർ സ്വദേശിനി 45 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
888 പരവൂർ സ്വദേശിനി 24 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
889 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 48 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
890 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 25 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
891 പുനലൂർ സ്വദേശി 59 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
892 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 54 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
893 ഏരൂർ സ്വദേശി 49 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
894 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 54 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
895 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 45 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
896 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 50 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
897 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 24 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
898 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 55 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
899 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 14 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
900 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 35 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
901 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 29 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
902 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 24 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
903 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 12 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
904 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 45 ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
905 തേവലക്കര സ്വദേശി 65 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
906 നീണ്ടകര സ്വദേശി 53 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
907 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 27 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

Labels:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറിയിപ്പ്

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പുനലൂര്‍ ന്യൂസിന്‍റെതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ ഐ.ടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്.അവഹേളനപരവും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ദയവായി ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
[facebook]

Subscribe Youtube Punalur News

Author Name

Admin

കോൺടാക്റ്റ് ഫോം

നാമം

ഇമെയില്‍ *

സന്ദേശം *

Blogger പിന്തുണയോടെ.